Bonitofav > KVKK


KVKK

İşbu Aydınlatma Metni, BonitoFav Anonim Şirketi tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve diğer ilgili yasal mevzuatlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereğince kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün usul ve esaslara uygun olarak ifa edilmesi hazırlanmıştır.Söz konusu aydınlatma metnini ilgili kişilerin bilgisine sunar, gereğini arz ve talep ederiz.


1)Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşleniyor?
2)İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılıyor?
3)Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi Ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?
4) Kanunun 11. Maddesi ile tanınan haklar nelerdir?


Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.bonitofav.com] adresinde yer alan BonitoFav Şirketi  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

TANIMLAR
1) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
2) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
3) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
4) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
5) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
6) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
7) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
8) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
9) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
10) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.


1) Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşleniyor?
BonitoFav A.Ş kanunda belirtilen şartlar ve kurallar ile sınırlı kalmak kaydıyla kişisel verileriniz aşağıda sayılan gerekçeler nedeniyle toplanmakta ve işlenmektedir.
-ürün,hizmet,satış,pazarlama,reklam gibi hususlarında geliştirme sağlamak ,iyileştirme yönünde ivme hazandırmak ,
- ürün,hizmet,satış gibi hususlarında tanıtım yapabilmek ,pazarlama gerçekleştirebilmek,
-Şirket tarafından yerine getirilen ticari faaliyetlerin eksik unsur olmadan yürütülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı tüm süreçlerin yürütülebilmesi
-Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve  ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla,
-Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirilmesi,
- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların eksiksiz icrası,
-Reklam, tanıtım,pazarlama,satış ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
-Müşteri kitlesinin tespiti ve kontrolü,
- Herhangi bir veri kaybının önüne geçebilmek adına yedekleme,
-İletişim kurma noktasında her türlü araç ve imkandan faydalanabilme,
-Web sitesi ziyaretçilerinin tespiti ve kaydedilmemesi,
-KVKK’da ve ilgili yasal mevzuatta belirtilen diğer tüm amaçlar.

2) İşlenen Kişisel Veriler Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılıyor?
Şirket nezdinde toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, Kanununda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,  şirket  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,  Şirket  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,  Şirket  tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,  Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve  Şirket‘in ve  Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları ve yukarıda da sayılanan tüm gerekçeler dahilinde  Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile, adli ve idari mercilerle, bağlı şirketlerine, çözüm ortaklarına,  kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara,hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilmektedir.

3)Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi Ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?
Kişisel veriler , şirketimiz bünyesinde sözlü,yazılı her türlü alan dahil olmak üzerek ;elektronik veya fiziki ortamlar dahil toplanmaktadır. İşbu söz konusu hazırlanmış olan tarafınızın bilgisine sunulan aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanunda ve ilgili diğer yasal mevzuatta belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ilgili kişiye gerekli bilgilendirilme yapıldıktan sonra hiçbir baskı yapılmaksızın yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza gerektiren durumlarda açık rıza da verildikten toplanıp işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.
Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıda belirtmiş olduğumuz hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilmektedir:
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi
-Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde kanuna ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir. Açık rıza şartına ve kanun ile belirlenen diğer özel şartlara titizlikle uyulur.

4) Kanunun 11. Maddesi ile tanınan haklar nelerdir?
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi  Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında  belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

-Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
• Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için [www.bonitofav.com] linkinde yer alan “  Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form  ”u kullanabileceklerdir.
• Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
• Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Nişantaş Mah. Yahya Çavuş Cd. No:16/2 Selçuklu KONYA-Türkiye] adresine iletilmesi,
• Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik  imza  ile imzalanarak [……………………..]hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
• Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
• Şirket, Kanunda öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
• Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, gereken durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
• Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi ve belge talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

ekoloji5