Bonitofav > Gizlilik Sözleşmesi


Gizlilik Sözleşmesi

BonitoFav A.Ş ‘nin web sitesini kıymetli ziyaretçisi,

Şuan mevcut bulunduğunuz web site BonitoFav A.Ş tarafından kontrol edilip yürütülmektedir.; BonitoFav A.Ş olarak sizleri her alanda güvende hissettirmeyi ve her platformda en kaliteli hizmeti sunmayı kendimize görev bilmiş bulunmaktayız.

BonitoFav A.Ş Web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı site içerisinde mevcut olan tüm politika ve sözleşmeleri okumuş ve kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.

İş bu web sitesini ziyaret etmeniz nedeniyle ve yine iş bu web sitesi vasıtasıyla tarafınıza sunmuş olduğumuz hizmetlerden dolayı siz değerli ziyaretçilerimize ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde temin edileceği, kullanılacağı ve saklanacağı işbu Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen şart ve kaidelere tabiidir. Bu web siteyi kullanmakla ve web site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen tüm şart ve durumları kabul etmektesiniz.


BonitoFav A.Ş kanunda belirtilen şartlar ve kurallar ile sınırlı kalmak kaydıyla kişisel verileriniz aşağıda sayılan gerekçeler nedeniyle toplanmakta ve işlenmektedir.
• Ürün, hizmet, satış, pazarlama, reklam gibi hususlarında geliştirme sağlamak, iyileştirme yönünde ivme hazandırmak,
• Ürün, hizmet, satış gibi hususlarında tanıtım yapabilmek, pazarlama gerçekleştirebilmek,
• Şirket tarafından yerine getirilen ticari faaliyetlerin eksik unsur olmadan yürütülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı tüm süreçlerin yürütülebilmesi,
• Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla,
• Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirilmesi,
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların eksiksiz icrası,
• Reklam, tanıtım,pazarlama,satış ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak,
• Müşteri kitlesinin tespiti ve kontrolü,
• Herhangi bir veri kaybının önüne geçebilmek adına yedekleme,
• İletişim kurma noktasında her türlü araç ve imkandan faydalanabilme,
• Web sitesi ziyaretçilerinin tespiti ve kaydedilmemesi,
• KVKK’da ve ilgili yasal mevzuatta belirtilen diğer tüm amaçlar.

BonitoFav A.Ş , ziyaretçilerinin kişisel gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. BonitoFav A.Ş , ziyaretçileri tarafından web sitesine sunulan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Söz konusu tedbirlere www.bonitofav.com adresindeki kişisel veri politikamız içeriğinden detaylı olarak ulaşabilirsiniz..
BonitoFav A.Ş.,topladığı bilgileri, ilgili kişilerin haberi ve izni olmaksızın ilgileri ifşa eder nitelikte hiçbir paylaşım yoluna gitmeyecek ve asla faaliyet dışındaki ticari bir olguda gelir elde etme ve kullanma yoluna gitmeyecektir. BonitoFav AŞ elde ettiği verileri yalnızca aşağıda beyan edilen yasal sınırlar dahilinde paylaşabilecektedir;
a)Yasal mercilerden bu yönde bir talep oluşması halinde,
b)Hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile adli ve idari mercilerle,
c)Şirketimiz , mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla,
d)Kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile
e)Tarafınızca kullanım şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde.

Bu web sitesinin yasal hakları BonitoFav A.Ş’ne aittir. Ziyaretçi, website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, BonitoFav A.Ş ‘ye ait hiçbir yasal hakkı ihlal etmemeyi, fikri mülkiyet haklarını çiğnememeyi, BonitoFav A.Ş’ne ait içerik, resim ve belge ,dökümanları,paylaşımları veri tabanlarını, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya herhangi bir değişime tabi tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. BonitoFav A.Ş bu sitedeki bilgilerin belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
İlgili kişiler, BonitoFav A.Ş.’ne başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. BonitoFav A.Ş., yukarıda yer alan talepler uyarınca, Veri sahiplerinin; yukarıda bahsi geçen haklarını kullanmak için [www.bonitofav.com] linkinde yer alan “  Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Formu kullanabileceklerdir.

• Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
• Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Nişantaş Mah. Yahya Çavuş Cd. No:16/2 Selçuklu KONYA.-Türkiye] adresine iletilmesi,
• Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik  imza  ile imzalanarak [……………………..]hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
• Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
• Şirket, Kanunda öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
• Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, gereken durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi ve belge talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Saygılarımızla,

ekoloji6